24 امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران

همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری بورس بیمه ایران رقم خورد؛ ثبت رکوردهای کم نظیر با همراهی مشتریان

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس کارگزاری گفت: هدف اصلی ما، کمک به بهبود تولید ملی و افزایش رفاه شهروندان است؛ کارگزاری بورس بیمه ایران همزمان با ۲۴ امین سالروز تاسیس خود موفق شده است با تکیه بر ظرفیت خانواده بزرگ بیمه ایران و همراهی مشتریان، بر قله نخست برترین […]