اعضاء هیئت مدیره و مدیران

اعضای هیات مدیره

آقای مهدی محمود رباطی – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای میلاد قاسمی – نائب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اعتبارات و پشتیبانی

آقای آبتین کریمی – عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و عملیات

آقای سیدمحمدجواد میرطاهر – عضو هیئت مدیره

آقای سیدیاسر شریعت – عضو هیئت مدیره

 

حوزه مدیریت

مهدی محمود رباطی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نازنین عبادی

رئیس دفتر مدیرعامل

معاونت مالی، اعتبارات و پشتیبانی

میلاد قاسمی

نائب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اعتبارات و پشتیبانی

شهروز وثوقی

مدیر مالی

نادر خلیفه

مدیر سرمایه انسانی و خدمات شرکتی

وحید کامیاب

مدیر اعتبارات و امور قراردادها

معاونت توسعه و عملیات

آبتین کریمی

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و عملیات

سجاد دولت دوست

مدیر امور مشتریان و شعب

عرفان هودی

مدیر عملیات اوراق بهادار

علی بخشنده

مدیر عملیات کالا و انرژی

سمانه حق شناس

مدیر توسعه و ترویج