مهركام ‌پارس‌ (خمهر)

موضوع فعالیت: موضوع فعاليت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، طراحي، تکوين، ساخت و توليد قطعات و مجموعه هاي صنعتي به ويژه در زمينه خودرو سازي، ارائه خدمات طراحي و مهندسي، طراحي و ساخت قالب، اقدام به هرگونه مشارکت، خريد و تامين مواد اوليه و تجهيزات فعاليت هاي قالبسازي و توليدي مي باشد. درباره شرکت: شرکت […]