✔منتخب تحلیل های تکنیکال هفته 👇

  #شپنا نوسانات شپنا در کانال صعودی … #آپ شکست خط روند کوتاه مدتی و آغاز رالی افزایشی … #وبیمه وبیمه پس از پولبک به ناحیه تبدیل سطوح، پتانسیل یک حرکت افزایشی مناسب در میان مدت را دارد … #وتوکا وتوکا در مسیر سقف کانال صعودی … #میهن کانال صعودی ۴ ماهه در بیمه میهن […]