✔کاهش مقداری فروش لاستیک در مرداد! درآمد شرکت‌های تایری کاهش یافت اما درآمد پکویر به دلیل افزایش در مقدار و نرخ فروش، افزایش یافت.👇

بررسی عملکرد مرداد ماه چهار شرکت تایرساز نشان می‌دهد، به دلیل کاهش مقدار فروش در مرداد ماه، درآمد شرکت‌ها کاهش یافت اما درآمد پکویر به دلیل افزایش در مقدار و نرخ فروش، افزایش یافت.

 بررسی درآمد ۴ شرکت تایرساز در مرداد ماه نشان می‌دهد، در مرداد ماه، در مجموع درآمد ۲۴۳ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومانی ساخته‌اند. پکرمان با ساخت درآمد ۱۱۸ میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومانی در مرداد ماه بالاترین میزان درآمد را در این گروه ساخته است و پاسا با ساخت درآمد ۲۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومانی کمترین میزان درآمد را در مرداد ماه رقم زده است.

اما بررسی درآمد شرکت‌های تایرساز در مرداد ماه و مقایسه آن با تیر ماه نشان می‌دهد، درآمد سه شرکت پاسا، پتایر و پکرمان روند کاهشی را طی کرده‌اند. اما درآمد پکویر برخلاف سه شرکت ذکر شده روند صعودی داشته و افزایش قابل توجهی را رقم زده است.

مقدار فروش پاسا ۴۵ هزار تومان کاهش یافت/درآمد پاسا ۱۳ میلیارد تومان افت کرد

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در مرداد ماه درآمد ۲۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومانی ساخته است و درآمد تجمیعی شرکت در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ به ۱۳۹ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان رسیده است. پاسا به طور میانگین در هر ماه از سال ۹۷ مبلغ ۱۹ میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان درآمد ساخته است که میانگین درآمدی شرکت به ۲۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون تومان در ۵ ماهه اول سال ۹۸ رسیده است.

پاسا در مرداد ماه درآمد ۲۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومانی ساخته است که نسبت به تیر ماه ۱۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است. مقدار فروش کلی شرکت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته ۴۵ هزار تن کاهش یافته است و محصول اصلی شرکت (تایر) نیز در همین دوره کاهش ۳۷ هزار تنی داشته است که موجب کاهش درآمد شرکت شده است. اما این در حالی است که نرخ فروش محصولات پاسا افزایشی بوده و نرخ فروش تایر از ۲۶ هزار و ۸۱۶ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۷ هزار و ۱۲۶ تومان رسیده است.

درامد پکویر ۱۳۱ درصد افزایش یافت

شرکت کویر تایر در مرداد ماه درآمد ۴۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومانی ساخته است و درآمد تجمیعی کویر تایر در دوره ۸ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ مبلغ ۲۴۲میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان است. میانگین درآمدی کویرتایر در سال مالی منتهی به آذر ۹۷ مبلغ ۲۶ میلیارد تومان است که میانگین درآمدی پکویر در دوره ۸ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ به ۳۰ میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمدی پکویر رشد بیش از ۴ میلیارد تومانی داشته است.

پکویر در مرداد ماه ۴۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان درآمد ساخته است که نسبت به تیر ماه رشد ۲۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومانی داشته است. مقدار فروش تایر رادیال پکویر از ۸۳۱ تن در تیر ماه به یک هزار و ۷۳۶ تن در مرداد ماه رسیده است. همچنین نرخ فروش تایر رادیال از ۲۱ میلیون تومان به ازای هر تن در تیر ماه به ۲۳ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان در مرداد ماه رسیده است. بنابراین افزایش مقدار فروش تایر رادیال و افزایش نرخ فروش تایر رادیال موجب شده است درآمد پکویر افزایش ۱۳۱ درصدی داشته باشد.

درآمد پتایر ۲۴ درصد افت کرد

شرکت تولیدی ایران تایر در مرداد ماه درآمد ۵۵ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومانی ساخته است و درآمد تجمیعی شرکت در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان است. میانگین درآمدی پتایر در سال مالی ۹۷ مبلغ ۲۷ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان است که میانگین درآمدی شرکت در دوره ۵ ماهه به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمدی پتایر رشد نزدیک به ۱۳ میلیارد تومانی داشته است.

درآمد مرداد ماه پتایر نسبت به تیر ماه کاهش ۱۷ میلیارد و ۶۶۹ میلیون تومانی داشته است. کاهش ۳۷۴ تنی در فروش تایر رادیال سیمی و کاهش ۳۲۸ تنی در فروش تایر بایاس موجب شده است درآمد شرکت در مرداد ماه نسبت به تیر ماه بیش از ۲۴% افت کند. علاوه بر کاهش مقداری در فروش، قیمت تایر رادیال سیمی پتایر از ۲۴ میلیون تومان به ازای هر تن در تیر ماه به ۲۳ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان در مرداد ماه رسیده است. که به تشدید کاهش درآمد شرکت منجر شده است.

فروش مقداری پکرمان ۸۴۶ تن افت کرد و درآمد ۳۰ میلیارد تومان

گروه صنعتی بارز در مرداد ماه درآمد ۱۱۸ میلیارد و ۳۴۸ میلیون تومانی ساخته است و درآمد تجمیعی پکرمان در دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ۹۸ به ۵۷۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان رسیده است. پکرمان به طور میانگین در هر ماه سال ۹۷ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد ساخته است که میانگین درآمدی پکویر در دوره ۵ ماهه منتهی به مردا پکویر به ۱۱۴ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان رسیده است. بنابراین میانگین درآمد پکرمان رشد ۷۷ درصدی داشته است.

درآمد پکرمان در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش ۳۰ میلیارد تومانی داشته است. مقدار کلی فروش شرکت از ۶ هزار و ۵۸۵ تن محصول در تیر ما به ۴ هزار و ۷۶۵ تن در مرداد ماه رسیده است. که در این میان تایر رادیال که مهمترین محصول پکرمان است افت ۸۴۶ تنی در فروش  داشته است. کاهش مقداری در حالی رخ داده است که نرخ فروش محصولات در مرداد ماه افزایش داشته‌اند. اما در نهایت کاهش مقداری فروش بر افزایش نرخ فرو غلبه کرده است و موجب شده است درآمد پکرمان بیش از ۳۰ میلیارد تومان کاهش یابد.