صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود (كشرق)

درباره شرکت:

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود در سال ۱۳۷۴ با سرمایه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تأسیس گردید و در بدو تأسیس کلیه سهامداران شرکت را کارکنان بازنشسته و شاغل البرز شرقی تشکیل میدادند. سرمایه شرکت طی چند مرحله افزایش و در حال حاضر ۸۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

در راستای مشارکت بیشتر مردم در امر تولید شرکت در سال ۸۴ از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و در تاریخ ۹۰/۷/۵ با ورود شرکت به فرابورس موافقت و در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۱ نام شرکت با نماد (کشرق) در فرابورس درج گردید و در تاریخ ۹۱/۳/۲۸ به عنوان چهل و یکمین شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

برای کسب اطلاعات مالی شرکت به لینک زیر مراحعه کنید.

https://codal360.ir/fa/

www.shomaleshargh.com/